Posečkání daně

ID Záznamu
L-6123
Datum zveřejnění
01.01.2015
Poslední aktualizace
10.04.2015

Základní informace k životní situaci

Správce daně může na základě žádosti daňového subjektu nebo z moci úřední povolit posečkání úhrady daně, popř. rozložení její úhrady na splátky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

 • daňový subjekt - fyzická osoba,

 • daňový subjekt - právnická osoba; za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jednat jejím jménem podle jiného právního předpisu,

 • zákonný zástupce fyzické osoby, u které byla omezena svéprávnost, nebo opatrovník,

 • zmocněnec zvolený daňovým subjektem nebo ustanovený zástupce,

 • společný zmocněnec či společný zástupce,

 • zaměstnanec právnické osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává činnost této právnické osoby - právnická osoba je může pověřit, aby jednali jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření,

 • zaměstnanec podnikající fyzické osoby nebo jiná fyzická osoba pověřená k tomu, aby jednala jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření,

 • prokurista právnické osoby - při správě daní je oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správce daně může povolit posečkání daně:

 • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,

 • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,

 • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,

 • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo

 • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost může být podána:

 • ústně do protokolu u příslušného správce daně,

 • písemně (v listinné podobě), a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně přímo u správce daně; písemná podání musí být vlastnoručně podepsána osobou, která podání činí, nebo

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává nebo doručuje na příslušný finanční úřad, tj. ten, který daň, o jejíž posečkání je žádáno, vyměřil a předepsal do evidence daní, resp. územní pracoviště tohoto finančního úřadu, na němž je uložen spis vztahující se k dané věci.

Informace o uložení spisu lze nalézt v "Pokynu č. GFŘ-D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části", a dále v "Pokynu č. GFŘ-D-13, ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu".

Od 1. ledna 2013 je na území České republiky zřízeno 14 finančních úřadů, a to pro jednotlivé kraje, pro hlavní město Prahu, a dále Specializovaný finanční úřad.

Finanční úřad vykonává věcnou působnost prostřednictvím svých územních pracovišť, na nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků.

Kontakt poplatníků s finančními úřady je zajištěn prostřednictvím územních pracovišť finančních úřadů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na správce daně uvedeného v bodu 08.

Před osobní návštěvou se u správce daně informujte o jeho úředních hodinách pro veřejnost.

Kontakty na orgány Finanční správy naleznete na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uváděné.

Není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé správci daně z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve sbírce zákonů.

V případě osobního jednání je úřední osoba oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podle položky 1, bodu 1 písm. d) sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí žádosti nebo návrhu o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč.

Poplatek lze uhradit např. vylepením kolkové známky na žádost či v hotovosti na pokladně územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne jejího podání.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit datovou zprávou:

 • odeslanou prostřednictvím datové schránky do datové schránky správce daně,

 • opatřenou uznávaným elektronickým podpisem a odeslanou prostřednictvím aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)", která je pro podání v daňových věcech elektronickou podatelnou správce daně; podání v daňových věcech nelze zasílat na e-mailovou adresu podatelny konkrétního správce daně,

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno některým z výše uvedených způsobů elektronické komunikace, nebo písemně, popř. ústně do protokolu.

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o posečkání daně je přípustné odvolání.

Nejčastější dotazy

Musí finanční úřad vyhovět žádosti o posečkání daně?

Finanční úřad nemá povinnost podané žádosti zcela nebo i jen částečně vyhovět; vždy záleží pouze na věrohodnosti a závažnosti předkládaných důkazních prostředků.

Musí finanční úřad odůvodnit, proč žádosti nevyhověl?

Ano, podle § 102 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje rozhodnutí odůvodnění, pokud zákon nestanoví jinak.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální finanční ředitelství

Odbor právní a daňového procesu

Lazarská 7

117 22 Praha 1

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nezaplatí-li žadatel správní poplatek ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě, správce daně zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jinak.

Pokud je žádosti vyhověno, mohou být stanoveny další podmínky.

Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá toto rozhodnutí účinnosti dnem nedodržení této podmínky.

Po dobu povoleného posečkání nevzniká daňovému subjektu povinnost hradit úrok z prodlení.

Za dobu posečkání daně nebo splátek daně se počítá úrok z posečkané částky ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.