SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uživatele Portálu veřejné správy – Portálu občana

 

I. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v Portálu veřejné správy, jehož součástí je Portál občana.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás, pokud to bude možné, budeme informovat. Aktuální podobu informace naleznete vždy na našich webových stránkách https://www.gov.cz/odkazy/souhlas.

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů v rámci Portálu veřejné správy, jehož součástí je Portál občana, je:

Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7

telefon: 974 811 111

ID datové schránky: 6bnaawp

email: posta@mvcr.cz

Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odbor bezpečnostní politiky

adresa: Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OBP, 170 34 Praha 7

email: obp@mvcr.cz

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v textu „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností v souvislosti s fungováním Portálu veřejné správy, jehož součástí je Portál občana, jehož jste uživatelem. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem, aby Vám byly na Portálu dostupné a mohly být na základě Vašeho rozhodnutí dále využity, například pro komunikace s orgány veřejné správy.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

 1. Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů; souhlas se zpracováním osobních údajů Vám byl předložen a odsouhlasen při prvním přihlášení do Portálu, souhlas byl poskytnut v elektronické formě odsouhlasením prostřednictvím „zakliknutí“ tlačítka u souhlasu;
 2. platných právních předpisů, a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám takovými právními předpisy uloženy;
 3. našeho oprávněného zájmu, a to:
  • za účelem zlepšování našich služeb a informování o nich;
  • za účelem nezbytné ochrany našich práv a zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po ukončení zpracování za výše uvedenými účely, uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, a to po dobu existence našeho oprávněného zájmu. Ty osobní údaje, u kterých to vyžadují právní předpisy, uchováváme, po ukončení jejich zpracování, po dobu v právních předpisech stanovenou.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo externích zpracovatelů. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám sami poskytli, nebo které jsme na základě Vašeho souhlasu získali ze základních registrů a dalších agendových informačních systémů. 

Zpracováváme tak zejména Vaše adresní a identifikační osobní údaje, např.:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje (zejména adresa, ID datové schránky, telefon, e-mail),
 • datum a místo narození,
 • rodinný stav,
 • státní příslušnost,
 • adresu místa pobytu.

4. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud v Portálu občana využíváte služby informačního systému datových schránek (dále v textu „ISDS“)?

V případě, že v rámci Portálu občana využíváte služby ISDS, pro účely propojení Portálu občana s Vaší datovou schránkou zpracováváme Vaše osobní údaje následovně.

Portál občana využívá pro připojení datové schránky standardní aplikační rozhraní ISDS. Portál občana využívá služby ISDS pouze v kontextu přihlášeného uživatele a pouze při interaktivní práci v Portálu občana. Portál občana v žádném případě nemá přístup do datové schránky bez vědomí uživatele. V Portálu občana se neukládají přístupové údaje do datové schránky.

Při zobrazení seznamu datových zpráv v Portálu občana dochází k doručení datové zprávy.

V Portálu občana se neukládají datové zprávy, ani jakékoliv informace o datových zprávách nebo jejich obsahu, ani jiné informace z Vaší datové schránky. Pouze, pokud se tak jako uživatel rozhodnete, můžete si sám uložit informace z datových zpráv do bezpečného úložiště Portálu občana.

5. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V rámci správy Portálu veřejné správy – Portálu občana platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

6. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč? 

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme nikomu mimo Portál veřejné správy – Portál občana s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš výslovný souhlas, a to pro účely zajištění komunikace s veřejnými orgány,
 • předáváme Vaše osobní údaje agendovým informačním systémům veřejné zprávy za účelem zajištění řádného přenosu údajů do Portálu veřejné správy – Portálu občana,
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

7. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které v Portálu veřejné správy – Portálu občana zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Za některých Podmínek Portál osobní údaje vymazat nebo omezit nemusí, a to například pokud by údaje musely být zpracovány na základě oprávněného zájmu Portálu nebo dále potřebné za účelem, za kterým byly získány.

Máte rovněž právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolat svůj souhlas můžete jednoduše zasláním e-mailové zprávy na posta@mvcr.cz.

Veškerá Vaše práva plně respektujeme a rádi Vám vyhovíme při jejich uplatňování. Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČ: 70837627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

8. Kde se dozvíte více?

Rádi Vám kdykoliv sdělíme více informací o zpracovávání Vašich osobních údajů. S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na:

adresa: Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7

telefon: 974 811 111

ID datové schránky: 6bnaawp

email: posta@mvcr.cz

 

II. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby Portál veřejné správy zpracovával mé osobní údaje za účelem zajištění přístupu k informacím veřejných orgánů a za účelem komunikace s veřejnými orgány, a to v rozsahu nezbytném pro plnění tohoto účelu.

Tento souhlas je udělován pro Portál veřejné správy, který je informačním systémem veřejné správy zajišťující pro své uživatele přístup k informacím veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány. Správcem Portálu veřejné správy je Ministerstvo vnitra České republiky. Udílený souhlas platí také pro Portál občana, který je součástí Portálu veřejné správy.

Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů, jak jsou uvedeny výše, a jsem si vědom svého práva tento souhlas kdykoliv odvolat.